Policy
  Planering
  Publicering/Press
  Media
  Tävlingar och parallella uppdrag
     
  Policy - en blandning av råd, regler och praktik  
   
I mitt arbete som stadsarkitekt i Göteborg arbetade jag och min grupp bl.a. med Råd och Regler för många olika moment i hus- och stadsbyggandet. Detta arbete kallade vi ”Policyarbete” och nedan kan du se vilka ämnen som vi arbetade med. Du kan själv ta kontakt med Stadsbyggnadskontoret i Göteborg om du vill beställa någon av skrifterna, via e-post sbk@stadsbyggnad.goteborg.se eller telefon 031-61 10 00. Med reservation för slutsålda utgåvor. Dessutom kan du gå in på www.stadsbyggnad.goteborg.se

Förteckning

Göteborg; de små stadsdelarnas stad. 15 råd och en stadshistorisk analys.
Avgående chefen sa” du måste ta reda på vad det göteborgska är". Vi kom bl.a. fram till att Göteborg är de 100 små stadsdelarnas stad.
Höga hus En debattskrift om varför, hur och om. Erskines höghus ”läppstiftet” startade en våg av projekt och väckte behovet av skriften. Höghusvågen kom av sig – då…
Framtidens bostäder. En seminarieserie i fyra delar för bostadsbyggare- och förvaltare i Gbg om en ny inriktning – en höjd kvalité på bostadsbyggandet. Ett initiativ från BN som egentligen ville ha lokala regler och normer inför byggandet av Norra Älvstranden.
  Bostadsgranskning En genomgång och granskning av 11 samtida bostadsområden; som ett av underlagen för seminarieserien ovan.
Ombyggnad med omsorg En seminarieserie för bostadsbyggare – och förvaltare i Göteborg om varsamhet och kvalité.
Kvalitetsprogram för Eriksberg; En direkt tillämpning av ”Framtidens bostäder”.
Skönare stad Ett förbättringsprogram och en debattskrift.
Tekniska små hus En skrift om nya gatumöbler.
Skriften ledde bland annat till att följande gatumöbler designades och placerades ut på stan.
Buss- och spårvagnskydd för hållplatser
Återvinningsplatser
Transformatorstationer
Toalettkurer
Kiosker


Riksreklam Råd och regler
Uteserveringar Råd och regler
Fönster Råd och regler för stadens ”ögon”
Småhuspolicy Råd och regler för småhusbyggande (området, gatan, tomten, huset)
Kungsladugård Miljöprogram
Johanneberg Miljöprogram
  ”En stad skall leva” Utställning 1984
  ”7 kvarter i city” En utställning för bevarandet av city innanför vallgraven 1987

Järntorget
Debattskrifter: Stadsliv och Stadsrum (författare Inger Bergström)
   
Identitet, karaktär, laddning, magi (författare Sara Fritsch)

Samt mängder av föredrag om ovanstående ämnen och t ex ”den goda staden”, ”stadsliv och stadsrum” , ”blandstaden”, ”Göteborg, de små stadsdelarnas stad”…..etc.
Mitt eget skrivande har skiftat mellan att skriva och göra layout för hela produkten, till att skriva delar eller vara redaktör, uppdragsgivare och bollplank.
Ljudfiler från föredrag kan komma att läggas ut senare.

 
     
  Planering  
   


Planering har ingått som väsentliga delar i mitt arbete med stadsbyggnad. Planering kan inte bedrivas utan en betydande insats av vägledning och debatt. Jag har arbetat med planering i Askims kommun och i Göteborgs kommun.

Vid de markörer (*) som finns nedan kan du klicka för att ta del av miljöbilder.

 
 

 


City och frihamnen
 
Översiktsplan för Norra älvstarnden
 
Illustration av ev Automatbana på Linnégatan

Askim
1968-73

Bl.a. Översiktsplan inkl. kommunalekonomi
Detaljplaner för bl.a. Pilegården, Sisjöns industriområde, Brottkärr, Skintebo*, Lindås (Östra,Västra och Södra)


Göteborg
1974-98

I mitt arbete som chef på Göteborgs stadsbyggnadskontor har jag arbetat med många skiftande uppgifter från översiktsplanering och detaljplanering till projektledning och policyfrågor (se ovan). Vill du ha kontakt med stadsbyggnadskontoret är adresserna:
e-post: skb@stadsbyggnad.goteborg.se eller hemsidan: www.stadsbyggnad.goteborg.se

 

1978-82

Översiktsplanering: Markanvändningsplan och inriktningsplanering (IR 80)

   
1974-77 Planering för hamn- och industirområdena bla Ytterhamnarna och Södra älvstranden, Kraftvärmeverk mm
   
1983 Ett lokalt fältkontor i Kortedala för lokalt inflytande tillsammans med andra kommunala förvaltningar och CTH.
   
1984-98 Planering för Innerstaden (på båda sidor älven). Bl.a. Drottningtorget * (tävling mm), City innanför Vallgraven (fastighetsägarna ville riva och bygga nytt av modell Östra nordstaden; debatt, utställning, ”projektledning”, detaljplaner, Evenemangsområdet (detaljplaner för utbyggnad av Mässan och Liseberg), Gullbergsvass (detaljplaner för IBM *, Skanska-”Läppstiftet” *), Norra Älvstranden * (projektledare för en planering som innebar ett trendbrott tillbaka till den blandade staden i stället för vidare mot förorten. Många utställningar (6000 besökare på Wieselgrensplatsens utsällning) och debatter (ett hundratal möten). Översiktsplanering och detaljplaner. Lyckholmsområdet (tävling; bevarande och förnyelse), Automatbana i GBG * (utredning om stadsbilden), Operan * (rådgivare), Trädgårdsföreningen * (juryledarmot och rådgivare). Järntorget * (debatt och skissning - drygt 20 alternativ innan jag fann den lösning som Trafiknämnd och Byggnadsnämnd accepterade och som nu byggts)
   

 


 
     
  Publicering/ press  
   
I mitt arbete som Stadsarkitekt deltog jag i det offentliga samtalet via tidningar, radio och TV. Om du är intresserad finner du exempel ur denna verksamhet om du klickar på media.
 
       
     
  Tävlingar och parallella uppdrag (juryledamot och i vissa fall programskrivare)  
   

 

De tävlingar som har rödmarkerad årtalstext arrangerades av dåvarande SAR (Sveriges Arkitekters Riksförbund), numera SA. Viss dokumentasjon kan finnas om du klickar på röd årtalstext.   Resultat
Skintebo Gbg. Småhusbebyggelse omkr. 1970
Drottningtorget Gbg. Trafik och bebyggelse 1985
Lyckholms industriområde (fd bryggeriet) Gbg Bevara och förnya 1991
  Markanvisningstävling för Resecentrum Gbg. Trafik och bebyggelse 1992
Västra Eriksberg Gbg. Stadsdel 1993
  SPA priser för ”bästa plan, bästa byggnad, bästa landskap” ett flertal år
  HandelshögskolanGbg. Nya byggnader omkr. 1994
  Hasselblads center Gbg. Ny entré till konstmuseet och lokaler för Hasselblad Center omkr. 1994
  Göteborgs konstmuseum. Konstnärlig utsmyckning, nya grindar omkr. 1995
  Lindholmen Gbg Företagspark omkr. 1995
  ”Sätt färg på Göteborg” Färgsättning på ett tiotal byggnader och liknande omkr. 1996
Nordiska ambassader i Berlin. Stadsplanetävling 1995 - 96
Svensk ambassad i Berlin. Ambassadbyggnad 1996
  Trädgårdsföreningen Gbg. Ny huvudbyggnad 1996
  Maskinkajen Eriksberg Gbg. Bostäder omkr. 1998
Restaurang på Långedrag Gbg 1999
Skärholmen och Östberga Sthlm. Växkraft för kreativa ideér 2000
  Linköping. Framtida markanvändning fd övningsfältet 2003